Ganzen Goes

1.Opening en mededelingen.

De voorzitter heet in het bijzonder burgemeester Margo Mulder en wethouder Derk Alssemavan harte welkom bij deze vergadering . De burgemeester wil op deze manier kennis nemen van het dorpenplatform. Het bestuur stelt zich voor aan de burgemeester. Het is voor Kees Kabboord en Jacco van Damme de eerste keer dat zij dit overleg bijwonen. 

2.Ingekomen post

-email van Maaike Ottenhof over Dorpenfestival IBP (bijlage).

Ondanks dat er vernieuwende ideeën in het IBP stonden heeft geen enkel dorp hiervan gebruik gemaakt. 

3. Verslag dorpenplatform 13 november 2019

Redactioneel; akkoord

Dorpsplannen:

Wilhelminadorp: Het dorp zat niet zonder bestuur, maar is integraal gewijzigd, heeft meer body en is verjongd. 

Wolphaartsdijk:

- Alleen de nieuwe inwoners krijgen een welkomsttas.

- Op initiatief van ondernemers …….. is er een stichting in oprichting

- Men wil de haven aan de beslotenheid onttrekken, hekken ?????????? gaan weg

blz.4 Actiepuntenlijst.

- de heer Van Oosten is niet beschikbaar voor de functie van 2e voorzitter. De heer Wiersma heeft nog niet richting voorzitter gereageerd op de functie van 2e tweede voorzitter. 

4. Toelichting op brief aan wethouder André van der Reest inzake BO-Budget

-De voorzitter en Sjaan Huissoon hebben afgelopen zomer een gesprek gehad met wethouder van der Reest inzake het BO budget. De dorpen komen momenteel jaarlijks niet rond van het BO budget, bovendien is over dit budget nog veel onduidelijkheid. Ook is er de vraag of er een beroep op de buurtbonus kan worden gedaan en wat gebeurt er met tekorten of spaartegoeden? In ieder geval veel vragen waarop de wethouder in april per mail duidelijkheid zal verschaffen. 

- de wethouder is momenteel bezig met het knelpunten budget, de bestemming daarvan mag niet geoormerkt zijn. Hij zal de uitkomst hiervan in april via de mail terugkoppelen naar het dorpenplatform in de mail van april vermelden. 

Volgens wethouder Alssema wordt 2020 het jaar van de duidelijkheid. 

-De voorzitter is voorstander van het feit dat de wijken net zo gaan samenwerken als de dorpen. Wethouder Alssema vindt het belangrijker dat dorpen/wijken handelen op de manier wat het beste bij hen past.  

5. Voortgang nieuwe website ter vervanging van Goesweb

- In Kattendijke leeft het nog niet erg. Probleem is dat de foto in het juiste formaat worden aangeboden. Men werkt liever met Facebook en Instagram.

- in ’s H.H. Kinderen constateert dat er daar ook weinig animo is. Papieren dorpsblad en direct mail werkt beter. Niels(“wijzijngoes.nl”) pakt de problemen snel aan. 

- ’s H. Arendskerke vindt dat het technische design nog problemen geeft, er moet nog meer bekendheid aan worden gegeven. 

- Kloetinge loopt goed, nieuwsbrief is door gekoppeld aan website, het verloop van denieuwbouw van de school staat erop. Rinus Vuijk heeft binnenkort een evaluatie met MaaikeOttenhof. 

- Wolphaartsdijk heeft een eigen website. Dat moet geen concurrent van “wijzijngoes.nl”worden. 

Afgesproken is dat verslagen van bijeenkomsten na vaststelling vanaf 2020 geplaatst zullen worden op “wijzijngoes.nl”.  

6. Rondje dorpen

Kloetinge

-Buijs Ballotstraat: de VDK wil graag met de gemeente en de werkgroep van de Buijs Ballotstraat in overleg blijven over de verkeersveiligheid in de Buijs Ballotstraat. Het gaat de VDK vooral om een veilige fietsroute naar school voor de kinderen uit de Riethoek. Er zullen in de toekomst metingen worden verricht, o.a. met tunnel open en tunnel dicht.

-men is tevreden over het verkeersoverleg van de Oostmolenweg.

- 24 februari wordt de nieuwe school I(ntegraal)K(ind)C(centrum) Kloetinge door KIBEO betrokken en op 2 maart door de leerlingen van de Kloetingseschool. Tot nu toe is er eenaanwas van 20% nieuwe leerlingen. Komt waarschijnlijk doordat het een nieuwe schoolbetreft en de combinatie met KIBEO. Op 7 maart is er verkoop van oude schoolspullen.

-VDK gaat zich bezighouden met het 75+onderzoek

-Rinus Vuijk stopt met het voorzitterschap van de VDK. Opvolging zal moeilijk zijn, hij blijft wel voorzitter van het dorpenplatform. 

Kattendijke:

- er is een nieuwe voorzitter, binnen de vereniging is er daardoor een andere taakverdeling.

- nieuwjaarsreceptie is samen gehouden met de aanstelling van de nieuwe beheerder van het dorpshuis. Hierop was 100% respons

- tijdens de ledenvergadering is er afscheid genomen van een bestuurslid. Het werven vannieuwe bestuursleden vormt ook hier een probleem. 

- door het verdwijnen van de school gaan de leerlingen naar school in verschillende dorpen. Daardoor is de onderlinge samenhang onder de jeugd verdwenen. Toch is er een potentieelvan 60 kinderen.

- elke 14 dagen is er op de vrijdagmiddag een succesvolle vrije inloop in het dorpshuis, waar elke keer andere activiteiten worden georganiseerd, zoals b.v. bolussen bakken. 

-herinrichting van de bibliotheek is door de ouders gedaan. De VDK wil hieraan haarmedewerking verlenen.

Wilhelminadorp:

-Het voornaamste wat de vereniging wil is saamhorigheid en verbinding in het dorp.

- op de eerste vrijdag van de maand is er inloop, dit loopt goed. 

- de bomen aan het Perelaantje zijn door vrijwilligers gesnoeid.

- op de nieuwjaarsborrel van 31 januari 2020 heeft dorpsbelangen een praatje gehouden. Dit keer staat de 30km. zone hoog op de agenda. Er wordt met te hoge snelheid langs kinderen gereden. Het huidige elektronische snelheidsbord werkt. In maart is over de 30km. zone overleg met de gemeente.

- er was geen schoolstaking, men heeft de bewoners uitgenodigd om spelletjes te komen doen op school. 

Wolphaartsdijk:

-Deelauto, als alles goed gaat zijn er voor de zomervakantie 2 deelauto, s 30 a 40 personen zouden hieraan willen deelnemen. Wethouder Alssema merkt op dat een stichting in Vlissingen momenteel bezig is om op diverse plaatsen in Zeeland deelauto’s neer te zetten.

-Welkom in de buurt, nieuwe inwoners krijgen een welkomsttas. De vereniging moet zelf alert zijn waar de nieuwe bewoners komen te wonen, i.v.m. de wet op de privacy verstrekt de gemeente hierover geen informatie meer. 

- Op het behoefteonderzoek beweegtuin is dusdanig positief gereageerd dat er verder wordt gegaan met de realisatie hiervan

-Zijn bezig met de voorbereiding dodenherdenking 4 mei

-Op 23 mei wordt er een middag/avond georganiseerd i.v.m. 75 jaar bevrijding, hiervoor heeft de gemeente een bedrag van € 1000 toegezegd. 

-Veerse meer, er is gekozen voor robuuste oplossing.

-Wolphaartsdijk staat achter de verbouwing van Zorgvliet.

-Tijdens de jaarwisseling is de geldautomaat zwaar beschadigd, inmiddels is deze weer in 

gebruik.

-Eva Konings uit Wolphaartsdijk is onderscheiden met een lintje voor haar inzet voor kinderen met de Werkgroep Jongeren Wolphaartsdijk.*

’s Heer Arendskerke:

- Men wil de saamhorigheid bevorderen, daarom extra cachet “Saarkerksedag”

- Basisschool Schengehof heeft herdenkingsmonument geadopteerd

- Op de digitale dorp enquête kwam een groot respons.

- Verkeersveiligheid, snelheid hier/daar een probleem, men wil de parkeerproblemen op een ludieke manier onder de aandacht te brengen. 

-De verkeerssituatie rond café “Oranjeboom ” wordt samen met ’s Heer Hendrikskinderen en de verkeerscommissie afgestemd. 

- Er is een bridgeclub opgericht. 

- Er is een initiatief vanuit Goes om de jeugd te betrekken bij de herinrichting.

’s Heer Hendrikskinderen

- Er is inmiddels een nieuwe voorzitter 

- kunstwerk op dorp, muurschildering op school

- 5 jeugdleden van het JOB hebben een lintje gekregen*

- 19 februari  is er een infoavond over Hendrik Plaza 

- er zijn heftige reacties op eventuele windmolens bij het Poelbos. 

 

*Wethouder Alssema doet een oproep aan alle dorpen om actieve jongeren te stimuleren in hun activiteiten. 

7. W.v.t.t.k./rondvraag/sluiting

-Vanuit Wolphaartsdijk kwam de vraag wat  het beleid van de gemeente Goes is inzake het vuurwerkbeleid. Burgemeester Mulder antwoordt dat er tijdens de jaarwisseling extra toezicht is geweest, maar desondanks toch vandalisme. Vlissingen heeft detectie ingezet, evaluatie volgt nog. De Zeeuwse gemeenten houden elkaar wel op de hoogte Burgemeester Mulder hoopt op een landelijk besluit. Het dorplatform wordt hiervan op de hoogte gehouden.

-Piet Bal heeft een vermoeden dat er achter de Beren gedeald wordt. Hij vraagt om handhaving en meer verlichting. Wethouder Alssema zegt dat er verlichting komt, maar omdat er een groenstrook ligt, moet de verlichting aan bepaalde normen voldoen.

Burgemeester Mulder zegt dat zij dit meeneemt in het twee wekelijks overleg met de politie. Wordt vervolgd.

-Piet Bal vraagt of er achter de boomgaard ,………., een sloopbedrijf komt. Wethouder Alssema antwoordt dat dit niet het geval is, omdat het op die plek landbouwbestemming is.

-Jan Mol (Kattendijke) spreekt zijn voorkeur uit voor een ambtelijke secretariëleondersteuning voor het dorpenplatform vanuit de gemeente. 

Wethouder Alssema zal dit bespreken en komt hierop terug in de mail van april.

-Jan Mol is teleurgesteld over het feit dat erop de plaats van de gesloopte woningen een groenstrook komt en geen woningbouw voor b.v. jonge mensen uit Kattendijke, hierdoor trekken zij weg uit het dorp.

Wethouder Alssema antwoordt hierop dat er een grote behoefte van ouderen is om in de stad(Goes) dicht bij voorzieningen te wonen. Hij zal woondocument visie opsturen. 

-Marinus Vuijk vraagt wat er met de oude Kloetingese school gebeurt. Wethouder Alssema zegt dat het gebouw volledig gesloopt wordt, het heeft geen beschermde status. In overleg met omwonenden zal bekeken worden wat voor type woningen er op die plaats zullen komen. 

Vervolgens bedankt de voorzitter wethouder Alssema voor zijn betrokkenheid, hij vindt het jammer dat de wethouder vertrekt, maar gunt hem graag deze nieuwe kans. Het lijkt er wel op dat Goes een opleidingscentrum is voor burgemeesters. De voorzitter komt met een gepast cadeau, een beeldje van het Zeeuwse koppel Leuntje & Merien en spreekt de wens uit dat dit beeldje een strategisch punt in zijn nieuw werkkamer zal krijgen, opdat hij Zeeland niet zal vergeten. 

Wethouder Alssema bedankt en zegt dat hij als “burgemeester van het dorpenplatform van ’s Heer Arendskerke en Kloetinge” niet alleen Goes, maar ook de pareldorpen er om heen niet zal vergeten. Hij is van mening dat het dorpenplatform sterk georganiseerd is. 

Verslaglegging Geny Logger