Wat is het dorpenplatform

Het dorpenplatform bestaat bij voorkeur uit 2 vaste afgevaardigden vanuit de dorpskernen binnen de gemeente Goes.
Dat zijn: ’s Heer Arendskerke, ’s Heer Hendrikskinderen, Kattendijke, Kloetinge, Wilhelminadorp en Wolphaartsdijk.
Het dorpenplatform krijgt ondersteuning van het SMWO. Tevens heeft deze een adviesstem.

  Doelstelling:
- Zij geeft ongevraagd en gevraagd advies aan de dorpskernen en aan
  de gemeente Goes.
- Ontwikkelen van beleidszaken die alle dorpen treffen.
- Uit haar midden kunnen werkgroepen worden benoemd voor het
  voorbereiden van dorpsoverstijgende punten waarbij deskundigheid
  betreffende het onderwerp van belang kan zijn. Zo nodig 

 Bijeenkomsten.
Het dorpenplatform komt minimaal 4x per jaar bijéén, tenzij er belangrijke zaken zijn.
De vergaderplaats wordt in overleg met elkaar en per toerbeurt op jaarbasis vastgesteld.
Van elke vergadering wordt een verslag en een actiepuntenlijst gemaakt
De vergaderstukken worden door SMWO tenminste 1 week van te voren per post toegezonden aan de afgevaardigden en tevens voor zover mogelijk ook per mail.

 Voorzitterschap en secretariaat:
Er wordt uit het midden op oordracht van het platform een voorzitter benoemd voor een zittingsperiode van 3 jaar. De voorzitter is onafhankelijk en herkiesbaar.
De notulen worden verzorgd door een vrijwilliger vanuit het SMWO. Het postadres berust bij het SMWO.

Algemeen:
De leden (niet zijnde de voorzitter) hebben zitting in het platvorm namens een dorpskern en hebben dus last en ruggespraak met hun achterban.
Het dorpenplatform draagt er zorg voor dat op alle punten waarop een principe besluit is genomen eerst de mogelijkheid wordt gegeven om deze te bespreken hun achterban voordat hierover advies wordt uitgebracht.

 Herziening en vaststelling:
De huishoudelijke afspraken zijn herzien en vastgesteld op 15 april 2010 door de leden van het dorpenplatform.