a. Het bewonersorganisatiebudget

- Vóór 1 mei moet het overzicht van de gemaakte kosten en het uitgegeven wijknieuws of dorpsbladen over het voorgaande kalenderjaar worden ingediend

- Na ontvangst van deze documenten wordt het budget zo snel mogelijk overgemaakt op de rekening van wijk of dorpsver. (1300 euro)

- Uitgaven worden door wijk –of dorpsver. rechtstreeks zelf betaald.

b. Het jaarlijkse wijk en dorpenbudget 

- verdeling naar inwonersaantal per 1 december van het jaar voorafgaand,

bet beschikbare budget voor wijk/dorp wordt in januari bekend gemaakt

- Bij voorstellen voor besteding dient vooraf een aanvraag te worden ingediend met begroting  (gebruik maken van aanvraagformulier)

- Pas na goedkeuring door gemeente kan worden overgegaan tot aankoop/ uitvoering (veelal in overleg met afd. Openbare Ruimte)

- Budget wordt beheerd door gemeente 

- Facturen moeten naar gemeente en worden rechtstreeks betaald door gemeente (tenzij expliciet anders overeengekomen)

- Niet voor speelvoorzieningen/ toestellen en kunstwerken in de wijk, hiervoor zijn ander budgetten beschikbaar

c. Knelpuntenbudget (25000 euro)

- Het verzoek om gebruik te maken van het knelpuntenbudget wordt schriftelijk en gemotiveerd ingediend via de afd. Samenleving.

- Over het verzoek is ten minste één maal met de wijkwethouder overleg gevoerd.

- Er is sprake van een initiatief dat niet valt onder de reguliere werkzaamheden.

- Er zijn geen andere subsidiemogelijkheden of budgetten beschikbaar. 

- Het knelpunt is op een andere manier niet op te lossen.

- Het initiatief heeft betrekking op een fysiek of technisch aspect van een straat, buurt of wijk.

- Het initiatief is collectief, openbaar en betreft geen overwegend particulier of commercieel belang.

- Het initiatief is doeltreffend, is geschikt en nodig om het doel  te bereiken.

- Het initiatief is doelmatig, adequaat, en de kosten staan in verhouding (niet te duur)

- Het initiatief is geen herhaling en niet structureel van aard en heeft derhalve een incidenteel karakter

- De betreffende vakafdeling brengt positief advies uit over het initiatief.

d. Opgebouwde reserves

- De reeds ingediende, goedgekeurde plannen of doelen waarvoor met gespaard/gereserveerd heeft worden gerespecteerd. Aangegeven is welke plannen dit betreft.

- sparen en reserveren blijft mogelijk. Als deze reserveringen na 3 jaar niet zijn besteed, vallen ze terug naar de algemene middelen. (dwz het eerste vrijkomende jaar, de laatste twee jaar blijven dan staan).