02-03-2021
Kaalslag Arendbos en boswachter

Er is heel wat commotie in het dorp ontstaan over de werkzaamheden in delen van het Arendbos de afgelopen weken. Over een strook van 70 m breed en een dikke kilometer lang wordt (vrijwel) alle vegetatie verwijderd. Dit heeft alles te maken met wettelijke bepalingen, die bos, bomen en hogere vegetatie onder en in de directe omgeving van hoogspanningsleidingen niet toestaan. Dit in verband met de veiligheid in het algemeen
en de overslag van stroom in het bijzonder, die tot onveilige situaties zou kunnen leiden.

De netbeheerder TenneT heeft Staatsbosbeheer gemaand voor eind februari j.l. genoemde strook “schoon” op te leveren, dat wil zeggen ontdaan van alle ietwat hogere vegetatie.Kon voorheen volstaan worden met wat “knip- en snoeiwerk”, is nu gekozen voor een meer permanente oplossing, het weghalen van alle vegetatie om op termijn te komen tot een kruidenrijk grasland, wellicht in de vorm van een insectenrijk hooiland.
Alvorens zo ver te komen, dient uiteraard eerst de ondergrond geschikt gemaakt te worden door het wegfrezen van de stobben en het verwijderen van plantenresten.
Bos komt dus niet terug – mag niet terug komen -, dit deel van het Arendbos blijft een stuk laag blijvende natuur dat, zoals nu voorzien wordt, met regelmatig maaien (en/of beweiding) beheerd gaat worden. Er verandert dus niks aan de status, de bestemming van het terrein – natuur blijft natuur – wel aan de vorm ervan.

Dezelfde soort werkzaamheden vinden ook plaats in het Hendrikbos, hier gaat het om een strook van anderhalve kilometer lang en 70 m breed.
De boswachter ecologie heeft voorafgaande aan de werkzaamheden een flora- en faunacheck gedaan, waarbij met name gekeken werd naar spechtenholen en roofvogelhorsten. Voor dat laatste zijn ook de gegevens van de Roofvogelwerkgroep Zeeland meegewogen. In de gewraakte strook bevonden zich geen nesten of holten van zgn. “Rode Lijst-soorten” of roofvogels.

Al met al gaat het om een rigoureuze en ook kostbare ingreep, die het aanzicht van het bos ingrijpend verandert. En dat is behoorlijk wennen. Ook de zgn. soortensamenstelling van het bos zal veranderen: Bepaalde dieren en planten verdwijnen, andere zullen van de ontstane ruimte en licht profiteren.

Boswachter Karel Leeftink

 

Naar Nieuws