Verslag Dorpenplatform van 13 november 2019

1.Opening en mededelingen.
De voorzitter heet wethouder Andre van der Reest en Maaike Ottenhof van de gemeente Goes, van harte welkom en de heer Dick Oostinga van dorpsvereniging Wilhelminadorp, hij is voor de eerste keer aanwezig op het dorpenplatform overleg. Omdat dhr. Van Reest eerder weg moet worden agendapunten verschoven.

2.Ingekomen post
-15 augustus email ontvangen van wethouder Meeuwisse naar aanleiding van onze brief verhoging BO-Budget, zij brengt de brief ter kennis aan het college en de betrokken ambtenaren.-verslag overleg adviesraden. Op 8 mei. Zie bijlage

3. Verslag dorpenplatform 17 april 2019
Zie de puten 5t/m8

5. Toelichting op brief aan wethouder André van der Reest
     BO-Budget 

-De voorzitter en Sjaan Huissoon hebben afgelopen zomer een gesprek gehad met wethouder van der Reest  inzake BO budget. Volgens wethouder van der Reest is er momenteel een cultuurverandering gaande binnen de gemeente, participatie is moeilijk, wat verwacht je van inwoners en vice versa

-In de toekomst zal er meer gebruik gemaakt worden van
 enquêtes i.p.v. informatie- bijeenkomsten. 
-Dorpen hebben toch liever dat de gemeente een uitnodiging
 voor informatie avonden verstuurt dan dat de
 dorpsverenigingen dat zelf doen. Het is goedkoper en heeft
 een andere invalshoek bij de bevolking.   

-Er zal een gemeentelijke heroriëntatie komen op dorpen en
 wijken, processen er omheen zullen wijzigen. Dorpen
 organiseren  andere activiteiten dan wijken.  Met de  75+
 enquête wordt de problematiek wel inzichtelijker bij de
 gemeente  gemeente 

De gemeente blijft de dorpen financieel ondersteunen, maar het moet wat gestructureerder.

Vanaf 2020 zal Monique van SMWO niet op elke bijeenkomst van het  dorpenplatform aanwezig zijn. Zij kan op onderwerp worden uitgenodigd, zij blijft wel het aanspreekpunt.

Omdat het SMWO, (Monique) geen administratieve ondersteuning meer zal geven voor het dorpenplatform  is de voorzitter van mening dat het secretariaat “nieuwe stijl”  deze taak overneemt. Omdat dat meer tijd vergt, moet daar een financiële vergoeding tegenover staan, aldus de voorzitter. De notulist (Geny Logger) is van plan in de huidige opzet door te gaan tot de zomervakantie van 2020.

Wethouder van Reest zal uitzoeken of er een financiële vergoeding kan worden geregeld. Hij gaat dit vergelijken  met andere werkgroepen en komt hierop terug.  

6. Voortgang nieuwe website ter vervanging van Goesweb
- Op 1 juli heeft een voorlichting plaatsgevonden voor de
   toekomstige webbeheerders 
- 1 oktober is de website online gegaan
- Toelichting Maaike Ottenhof en voorzitter|
- Voorzitter maakt compliment aan gemeente over de nieuwe
  website “wijzijngoes.nl”.

- De agenda zou op de nieuwe website een belangrijke rol kunnen spelen.  Er moet nog gefilterd worden wat wel of niet belangrijk is. Maaike bedankt Willem van der Bijl voor zijn hulp bij het de tot stand komen van de website. Volgens haar moeten hier en daar  nog wel wat schoonheidsfoutjes  worden opgelost.

-Er is nog een wisselend gebruik in “de agenda”, voor heel
 Goes moeten er beheerders komen
- Sociale kaart moet ook duidelijk in beeld gebracht worden:
- Jeugd/gezin
- Nieuwkomers
- Mantelzorgers, (samen eten, elkaar treffen)
- Psycho sociale hulpverlening.
- commerciële lift is een moeilijk issue. Klokuus is niet vermeld,
  er is nog veel grijs gebied.
- helpdesk werkt geweldig
- tekst is belangrijk, foto’s zijn optioneel te groot mb
- per 1 januari 2020 gaat Goesweb offline
- er moet goed bekeken worden wat er wel en niet op de
  website geplaats gaat worden, en wie dat gaat plaatsen.
  Voorstel is om geen actiepunten en vergader data te plaatsen

7. Oprichting seniorenraad
De seniorenraad wil weer gaan functioneren, maar hierover kan or de gemeente nog geen uitsluitsels over worden gegeven.

8. Dorpsplannen/rondje langs de dorpen

Kloetinge:
-3FM  Serious Request loopt van 18 tot 24 december van
 Goes naar Groningen o.a.door Kloetinge. Dorpsbelangen.
 Kloetinge zal de lopers ontvangen en een cheque
 overhandigen
-Klusdurpsedagen bestond dit jaar 20 jaar, de dorpsvereniging
 heeft de organisatoren daarvan een cheque van € 1000 
 overrhandigd. Zij hebben dit dubbel en dwars verdiend. 
-Stichting Amicitia heeft nieuwe voorzitter, de heer Toine
 Weevers,
-Dorpsbelangen heeft nu 7 bestuursleden, de contributie is
 verhoogd naar € 10 per jaar
-De Dorpsvereniging heeft contact met Riethoek(wijk over
 aanvulling;van de buurtbonus als deze niet toereikend is
 vanuit de buurtbones, voor aanschaffen van vlaggetjes voor
 Koningsdag.  Onder die voorwaarden, dat de bewoners
 wordengeïnformeerd over bijdragen van de VDK en of zij lid
 willen  worden. 
-De Kloetingse verenigingen komen informatief een paar keer
 per jaar bij elkaar, een afvaardiging van PKN gemeente en een
 afvaardiging van de Kloetingseschool.
-op 14 november wordt er in de gemeenteraad gedebatteerd
 over het zware verkeer door de Buijs Ballotstraat. 

Kattendijke:
-kinderactiviteiten lopen goed zoals; kinderbingo en Halloween
-de enquête van de gemeente is abusievelijk alleen naar
 kinderen uit de kern verzonden 
-etentjes voor de bevolking tegen betaling zijn populair en
 levert  dorpsbelangen ca. € 150 op
-dorpsplan 2.0 is uitgested.l
-de dorpsvereniging kreeg compliment van de gemeente dat de
 sloopwoningen er na verloop van tijd nog steeds  netjes
 uitzagen, binnenkort worden deze woningen gesloopt.
-Het bezoek van Loes Meeuwisse aandoe boeken uitleen was
 zeer succesvol  ,

Wilhelminadorp
-het dorp zat enige tijd zonder bestuur, het nieuwe bestuur is
 een dwarsdoorsnee van de bevolking 
-de inwoners hebben persoonlijk een brief van de dorpsraad
 ontvangen.
-elke eerste vrijdag van de maand is er een dorpsborrel, waar
 een bestuurslid de stand van zaken doorgeeft. Ook kan men
 een hapje blijven eten, waar 80 % van de aanwezigen gebruik
 van maakt, het aantal deelnemers loopt gestaag op. Het motto
 is, “zonder jou gaat het gewoon door.” 
 Voor de jeugd worden er ook activiteiten georganiseerd, zoals
 knutselen, schminken, Halloween-de burendag met BBQ werd
 goed bezocht, er waren ca. 100 personen aanwezig|
-Indien een inwoner op een ongunstig tijdstip bloed moet laten
 prikken, wordt dit onderling door bewoners geregeld.
 Wilhelminadorp is een kleine gemeenschap.
-Er staan 2 adspirant bestuursleden op de wachtlijst.

Wolphaartsdijk:
-91 inwoners van Wolphaartsdijk hebben de enquête van de
 elektrische deel auto ingevuld, niet veel, maar degene die de
 enquête hebben ingevuld waren wel serieuze kandidaten.
 Conclusie voldoende belangstelling om dit plan een vervolg te
 geven.
-de actie “welkom in de buurt” wordt in 2020 gestart. De nieuwe
 inwoners krijgen een  welkomst tas-in de Schalm van
 november 2019 komt een enquête formulier voor een
 beweegtuin.
-Op initiatief van ondernemers werkzaam in de
 groenvoorziening  is er een stichting in oprichting om in
 beperkte mate groenonderhoud te verrichten. De
 dorpsvereniging is klachten coördinator,
-De dorpen willen niet al het recreatieverkeer door hun dorp.
 restauratie veersteiger. Hiervoor is Europese subsidie
 aangevraagd.Er wordt een nieuwe veersteiger gebouwd in
 oude stijl, die met Pasen klaar zal zijn.
-Men wil de haven aan de beslotenheid onttrekken, over het
 toegankelijk maken van de veerdam door het verwijderen van
 de hekken vinden gesprekken plaats. 

’s-Heer Arendskerke:
-de dorpsvereniging in ’s Heer Arendskerke is een stichting met
  werkgroepen.
-volgende week wordt er een najaarsvergadering gehouden
-dorpsvereniging zoekt een vierde bestuurslid- momenteel zijn
 er niet veel activiteiten- nieuwe wijk is bijna klaar.
-wie interesse heeft kan van ’s Heer Arendskerke een enquête
 ontvangen

’s-Heer Hendrikskinderen:
-De dorpsvereniging is op zoek naar nieuwe voorzitter
-Actueel blijft de eventuele nieuwbouw van het voormalig
 tuincentrum
-Het probleem met de Rijksweg loopt nog.

8. W.v.t.t.k./rondvraag/sluiting
-Jan Mol (Kattendijke) spreekt zijn voorkeur uit voor  een
 ambtelijke secretariële ondersteuning vanuit de gemeente.
-De voorzitter stelt voor om een oproep voor secretaris op de     website te zetten en contact op te nemen met de vrijwilligers
 centrale. |
-Misschien is het een idee om in de toekomst de notulen op de
 website te vermelden.

9. Vatstellen vergaderdata voor 2020:
- Op verzoek van Dick Oostinga wordt er volgend jaar niet meer op de woensdagavond vergaderd maar op dinsdagavond.

10. Sluiting
- Om 22.00 sluit de voorzitter de vergadering, met dank dat de vergadering in de  Gasterij d’Ouwe Pastorie kon plaats vinden.