Verslag van 13 november 2019

1.Opening en mededelingen.

De voorzitter heet wethouder Andre van der Reest en Maaike Ottenhof van de gemeente Goes, van harte welkom en de heer Dick Oostinga van dorpsvereniging Wilhelminadorp, hij is voor de eerste keer aanwezig op het dorpenplatform overleg. Omdat dhr. Van Reest eerder weg moet worden agendapunten verschoven.

2.Ingekomen post

-15 augustus email ontvangen van wethouder Meeuwisse naar aanleiding van onze brief verhoging BO-Budget, zij brengt de brief ter kennis aan het college en de betrokken ambtenaren.

-verslag overleg adviesraden. Op 8 mei. Zie bijlage

3. Verslag dorpenplatform 17 april 2019

De vetgedrukte teksten zijn de wijzigingen inzake de tekst op blz. 1 

Blz. 1 redactioneel

’s Heer - Arendskerke

’s Heer - Hendrikskinderen 

Dhr. Willem van der Bijl

Blz. 4 redactioneel

streepje voor-Heer -Arendskerke en -Heer-Hendrikskinderen moet weggelaten worden

inhoudelijk

blz.4 Actiepuntenlijst.

-Vanwege familieomstandigheden heeft de voorzitter geen contact op kunnen nemen met Dhr. van Oosten

-Er is ook nog geen contact opgenomen met dhr. Adri van Oosten voor de functie van tweede voorzitter. Hij is niet beschikbaar. Wel heeft de voorzitter met de heer Wiersma gesproken de zou zich beraden maar heeft nog niet gereageerd,

5. Toelichting op brief aan wethouder André van der Reest BO-Budget

-De voorzitter en Sjaan Huissoon hebben afgelopen zomer een gesprek gehad met wethouder van der Reest inzake BO budget. Volgens wethouder van der Reest is er momenteel een cultuurverandering gaande binnen de gemeente, participatie is moeilijk, wat verwacht je van inwoners en vice versa

-In de toekomst zal er meer gebruik gemaakt worden van enquêtes i.p.v. informatie-bijeenkomsten.

-Dorpen hebben toch liever dat de gemeente een uitnodiging voor informatie avonden verstuurt dan dat de dorpsverenigingen dat zelf doen. Het is goedkoper en heeft een andereinvalshoek bij de bevolking. 

-Er zal een gemeentelijke heroriëntatie komen op dorpen en wijken, processen er omheen zullen wijzigen. Dorpen organiseren andere activiteiten dan wijken. Met de 75+ enquêtewordt de problematiek wel inzichtelijker bij de gemeente.

De gemeente blijft de dorpen financieel ondersteunen, maar het moet wat gestructureerder.

Vanaf 2020 zal Monique van SMWO niet op elke bijeenkomst van het dorpenplatform aanwezig zijn. Zij kan op onderwerp worden uitgenodigd, zij blijft wel het aanspreekpunt.

Omdat het SMWO, (Monique) geen administratieve ondersteuning meer zal geven voor het dorpenplatform is de voorzitter van mening dat het secretariaat “nieuwe stijl” deze taak overneemt. Omdat dat meer tijd vergt, moet daar een financiële vergoeding tegenover staan, aldus de voorzitter. De notulist (Geny Logger) is van plan in de huidige opzet door te gaan tot de zomervakantie van 2020.

Wethouder van Reest zal uitzoeken of er een financiële vergoeding kan worden geregeld. Hij gaat dit vergelijken met andere werkgroepen en komt hierop terug. 

6. Voortgang nieuwe website ter vervanging van Goesweb

- Op 1 juli heeft een voorlichting plaatsgevonden voor de toekomstige webbeheerders

- 1 oktober is de website online gegaan

- Toelichting Maaike Ottenhof en voorzitter

- Voorzitter maakt compliment aan gemeente over de nieuwe website “wijzijngoes.nl”. 

- De agenda zou op de nieuwe website een belangrijke rol kunnen spelen. Er moet nog gefilterd worden wat wel of niet belangrijk is. Maaike bedankt Willem van der Bijl voor zijn hulp bij het de tot stand komen van de website. Volgens haar moeten hier en daar nog wel wat schoonheidsfoutjes worden opgelost.

-Er is nog een wisselend gebruik in “de agenda”, voor heel Goes moeten er beheerders komen. 

- Sociale kaart moet ook duidelijk in beeld gebracht worden: 

- Jeugd/gezin

- Nieuwkomers

- Mantelzorgers, (samen eten, elkaar treffen)

- Psycho sociale hulpverlening.

- commerciële lift is een moeilijk issue. Klokuus is niet vermeld, er is nog veel grijs gebied.

- helpdesk werkt geweldig

- tekst is belangrijk, foto’s zijn optioneel te groot mb

- per 1 januari 2020 gaat Goesweb offline

- er moet goed bekeken worden wat er wel en niet op de website geplaats gaat worden, en wie dat gaat plaatsen. Voorstel is om geen actiepunten en vergader data te plaatsen. 

 

7. Oprichting seniorenraad

De seniorenraad wil weer gaan functioneren, maar hierover kan door de gemeente nog geen uitsluitsels over worden gegeven.

8. Dorpsplannen/rondje langs de dorpen

Kloetinge:

- 3FM Serious Request loopt van 18 tot 24 december van Goes naar Groningen o.a.door Kloetinge. Dorpsbelangen Kloetinge zal de lopers ontvangen en een cheque overhandigen.

-Klusdurpsedagen bestond dit jaar 20 jaar, de dorpsvereniging heeft de organisatoren daarvan een cheque van € 1000 overhandigd. Zij hebben dit dubbel en dwars verdiend.

-Stichting Amicitia heeft nieuwe voorzitter, de heer Toine Weevers

-Dorpsbelangen heeft nu 7 bestuursleden, de contributie is verhoogd naar € 10 per jaar

-De Dorpsvereniging heeft contact met Riethoek(wijk over aanvulling;;van de buurtbonus als deze niet toereikend is vanuit de buurtbones, voor aanschaffen van vlaggetjes voorKoningsdag. Onder die voorwaarden, dat de bewoners worden geïnformeerd over bijdragenvan de VDK en of zij lid willen worden.

-De Kloetingse verenigingen komen informatief een paar keer per jaar bij elkaar, een afvaardiging van PKN gemeente en een afvaardiging van de Kloetingseschool .

-op 14 november wordt er in de gemeenteraad gedebatteerd over het zware verkeer door de Buijs Ballotstraat.

Kattendijke:

-kinderactiviteiten lopen goed zoals; kinderbingo en Halloween

-de enquête van de gemeente is abusievelijk alleen naar kinderen uit de kern verzonden

-etentjes voor de bevolking tegen betaling zijn populair en levert dorpsbelangen ca. € 150 op

-dorpsplan 2.0 is uitgesteld vanwege te weinig mankracht.

-de dorpsvereniging kreeg compliment van de gemeente dat de sloopwoningen er na verloop van tijd nog steeds netjes uitzagen, binnenkort worden deze woningen gesloopt. 
-Het bezoek van Loes Meeuwisse aandoe boeken uitleen was zeer succesvol,

Wilhelminadorp:

-het dorp zat enige tijd zonder bestuur, het nieuwe bestuur is een dwarsdoorsnee van de bevolking

-de inwoners hebben persoonlijk een brief van de dorpsraad ontvangen.

-elke eerste vrijdag van de maand is er een dorpsborrel, waar een bestuurslid de stand van zaken doorgeeft. Ook kan men een hapje blijven eten, waar 80 % van de aanwezigen gebruik van maakt, het aantal deelnemers loopt gestaag op. Het motto is, “zonder jou gaat het gewoon door.”

-Voor de jeugd worden er ook activiteiten georganiseerd, zoals knutselen, schminken, Halloween

-de burendag met BBQ werd goed bezocht, er waren ca. 100 personen aanwezig. 

-Indien een inwoner op een ongunstig tijdstip bloed moet laten prikken, wordt dit onderling door bewoners geregeld. Wilhelminadorp is een kleine gemeenschap.

-Er staan 2 adspirant bestuursleden op de wachtlijst.

Wolphaartsdijk:

-91 inwoners van Wolphaartsdijk hebben de enquête van de elektrische deel auto ingevuld, niet veel, maar degene die de enquête hebben ingevuld waren wel serieuze kandidaten.Conclusie voldoende belangstelling om dit plan een vervolg te geven. 

-de actie “welkom in de buurt” wordt in 2020 gestart. De nieuwe inwoners, ook de recreanten krijgen een welkomst tas

-in de Schalm van november 2019 komt een enquête formulier voor een beweegtuin. 

-Op initiatief van ondernemers werkzaam in de groenvoorziening is er een stichting opgericht om in beperkte mate groenonderhoud te verrichten. De dorpsvereniging is klachten coördinator, 

-De dorpen willen niet al het recreatieverkeer door hun dorp.

-restauratie veersteiger. Hiervoor is Europese subsidie aangevraagd.Er wordt een nieuwe veersteiger gebouwd in oude stijl, die met Pasen klaar zal zijn

Men wil de haven aan de beslotenheid onttrekken, hekken gaan weg waardoor het toegankelijker wordt. 

’s Heer Arendskerke:

-de dorpsvereniging in ’s Heer Arendskerke is een stichting met werkgroepen. 

- volgende week wordt er een najaarsvergadering gehouden.

- dorpsvereniging zoekt een vierde bestuurslid

- momenteel zijn er niet veel activiteiten

- nieuwe wijk is bijna klaar.

-wie interesse heeft kan van ’s Heer Arendskerke een enquête ontvangen 

’s Heer Hendrikskinderen:

-De dorpsvereniging is op zoek naar nieuwe voorzitter

-Actueel blijft de eventuele nieuwbouw van het voormalig tuincentrum

-Het probleem met de Rijksweg loopt nog.

8. W.v.t.t.k./rondvraag/sluiting

-Jan Mol (Kattendijke) spreekt zijn voorkeur uit voor een ambtelijke secretariëleondersteuning vanuit de gemeente .

-De voorzitter stelt voor om een oproep voor secretaris op de website te zetten en contact op te nemen met de vrijwilligers centrale.

-Misschien is het een idee om in de toekomst de notulen op de website te vermelden. 

9. Vatstellen vergaderdata voor 2020:

- Op verzoek van Dick Oostinga wordt er volgend jaar niet meer op de woensdagavond vergaderd maar op dinsdagavond.