Stichting Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke

De Stichting Overlegorgaan 's-Heer Arendskerke is opgericht in 1975 en heeft als doelen:

 1. het stimuleren en coördineren van allerlei zaken, die in het belang zijn van de leefbaarheid van de gemeenschap ’s-Heer Arendskerke en Eindewege
 2. bij de inwoners van ’s-Heer Arendskerke en Eindewege de gemeenschaps- en samenwerkingsgedachte uit te dragen
 3. het makkelijker maken en bevorderen van het contact met de gemeente en andere overheids- en particuliere instellingen
 4. het direct of indirect bevorderen van initiatieven en maatregelen, die aan de bevolking van ’s-Heer Arendskerke en Eindewege of een belangrijk deel daarvan ten goede kunnen komen.

Het uitgangspunt is, dat elke plaatselijke stichting vereniging een lid afvaardigt naar het algemeen bestuur van het Overlegorgaan. Enkele personen zitten op persoonlijke titel in het bestuur.
Het algemeen bestuur kiest uit haar midden een dagelijks bestuur voor het Overlegorgaan. Het huidige algemeen bestuur bestaat 19 leden en het dagelijks bestuur uit 3 leden.

Twee keer per jaar (in het voor- en najaar) organiseert het Overlegorgaan een openbare vergadering, waarin actuele zaken van het dorp besproken worden. Om deze zaken toe te lichten worden partijen, die hierbij betrokken zijn, uitgenodigd. Denk aan vertegenwoordigers van de gemeente Goes of van de politie.
In de najaarsvergadering wordt een besteding gezocht voor het dorpenbudget van het komende jaar.

Om de vijf jaar wordt een dorpsenquête gehouden, waarin vragen rond de leefbaarheid van het dorp zijn opgenomen. De uitslag biedt het bestuur inzicht in wat de inwoners van hun dorp vinden en wat zij willen in de toekomst.

In de dorpskrant Sraskerkse Proat brengt het dagelijks bestuur verslag uit van hun activiteiten en vraagt inwoners om hun mening.

Het Overlegorgaan heeft 8 werkgroepen en de verkeersgroep, die doelen van het Overlegorgaan in de praktijk brengen.
Zij ondersteunen hiermee het beleid van het bestuur van de Stichting.

 1. Werkgroep Avond4Daagse
 2. Werkgroep Bewestenwege
 3. Werkgroep Dorpskrant Sraskerkse Proat
 4. Werkgroep Jeugdsoos The Younger Generation
 5. Werkgroep Jeugdvakantieweek
 6. Werkgroep Monumentendag
 7. Werkgroep Sraskerksedag
 8. Werkgroep Vrijwilligerscentrale
 9. Verkeerscomissie 's-Heer Arendskerke en Eindewege

Ook deze werkgroepen en de verkeerscommissie vaardigen een lid af naar het algemeen bestuur van het Overlegorgaan.

 1. Werkgroep Avond4Daagse
  Organiseert jaarlijks sinds 2015 een avondvierdaagse in 's-Heer Arendskerke en Eindewege. Op de voorjaarsvergadering 2019 is de Avond4Daagse een werkgroep geworden.
 2. Werkgroep Bewestenwege
  Van Werkgroep Speelvoorziening Bewestenwege is de naam veranderd in Werkgroep Bewestenwege. Doel van deze werkgroep is bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk Bewestenwege. Een van deze doelen blijft de speelvoorziening. Gelden, die zijn verworven voor deze speelvoorziening blijven voor de speelvoorziening gereserveerd.
 3. Werkgroep Dorpskrant Sraskerkse Proat
  Verschijnt 4 maal per jaar en brengt lokaal nieuws, interviews enzovoort.
 4. Werkgroep Jeugdsoos The Younger Generation (TYG)
  Verzorgt activiteiten voor de jeugd, zoals speurtochten, Sinterklaasviering, zwemmen.
 5. Werkgroep Jeugdvakantieweek
  Eens per jaar wordt wordt een 'vakantieweek' georganiseerd voor de jeugd van het dorp.
 6. Werkgroep Monumentendag
  De werkgroep Monumentendag organiseert op de 2e zaterdag in september, de landelijke Monumentendag, activiteiten in ’s-Heer Arendskerke en EIndewege rond het thema van de Monumentendag.De werkgroep zorgt elk jaar, dat de plaatselijke monumenten, molen en kerk, te bezichtigen zijn.
 7. Werkgroep Sraskerksedag
  De Sraskerksedag wordt één maal per twee jaar georganiseerd in de even jaren. Een dag vol van evenementen voor jong en oud in 's-Heer Arendskerke en Eindewege.
  Op de najaarsvergadering 2018 is de Sraskerksedag een werkgroep geworden.
 8. Werkgroep Vrijwilligerscentrale
  De Vrijwilligerscentrale is op 19 mei 2014 opgericht als gevolg van het dorpsplan, dat in 2013 gepresenteerd is.
  In de dorpsenquête van 2013 was een vraag opgenomen of men hulp nodig had of hulp wou bieden op het gebied van boodschappen doen, tuinonderhoud, klusjes in- en om het huis, vervoer naar het ziekenhuis of specialist, samen een wandeling maken of kopje koffie drinken. Met de uitkomst op deze vraag zijn de coördinatoren aan de slag gegaan. Nu na 5 jaar is er nog 1 coördinator over en is de Vrijwilligerscentrale al bijna 100x ingeschakeld. Naast de taak om hulpvrager en hulpbieder bij elkaar te brengen kan de Vrijwilligerscentrale ook als tussenpersoon fungeren bij de organisatie van activiteiten op het dorp voor de inwoners, die door bijvoorbeeld gemeente of SMWO georganiseerd worden.
  Op de voorjaarsvergadering 2019 is de Vrijwilligerscentrale een werkgroep geworden.
  Wil je een bijdrage leveren? Neem dan contact op met coördinator Janny Verwei, telefoon 0113-561802 of 06-13587856.
 9. Verkeerscommissie 's-Heer Arendskerke en Eindewege
  De verkeersgroep neemt deel aan overleggen over verkeer in en rond ‘s-Heer Arendskerke en Eindewege en de situatie in en rond het Poelbos.

 Privacyverklaring Stichting Overlegorgaan 's-Heer Arendskerke.