Wijkvisie Noordhoek

De wijkvereniging Noordhoek stelt zich het volgende ten doel. 

Woonkwaliteit 

Het wonen in de wijk moet gelijkwaardig zijn aan wonen in landelijk gebied. Dit houdt in dat de geluidsbelasting door verkeer en industrie gereduceerd moet worden tot normen geldend voor het landelijk gebied. De wijk moet zodanig ingericht worden dat deze aan de eisen van de (gewenste) bewonerssamenstelling voldoet. De bewonerssamenstelling kan enigszins beïnvloed worden door voorzieningen te hebben die de beoogde doelgroepen aanspreken. De doelgroepen zijn immers geneigd zich te vestigen daar waarin hun behoefte wordt voorzien.

Veiligheid

Veiligheid is en blijft hoog in het vaandel van de wijkvereniging staan. Hierbij valt te denken aan zowel verkeerstechnische veiligheid als aan veiligheid in de sfeer van misdaadpreventie. Een goed voorbeeld van misdaadpreventie is de aangebrachte openbare verlichting. De openbare verlichting is, op verzoek van de wijkvereniging, uitgebreid met locaties waar nog geen openbare verlichting bestond. Hierdoor is het gebruik van deze locaties gevoelsmatig veiliger geworden. Anderzijds moet gewaakt worden voor een overdaad aan licht tijdens de nachtelijke uren. Verkeersveiligheid richt zich met name op het duidelijk zijn van de verkeerssituaties en het beschermen van de zwakkere weggebruikers.

Verkeer

Alleen het bestemmingsverkeer moet van de wegen in de wijk gebruik maken. Hiervoor worden stroom- en woonwegen aangewezen. Het is voor de hand liggend dat de Noordhoeklaan en de Werflaan als stroomwegen worden aangewezen, de overige als woonwegen. Verder moeten de diverse inrichtingen logisch op elkaar aansluiten.
De stroomwegen dienen zodanig ingericht te worden dat de geluidsbelasting aan de door de wijkvereniging gestelde normen voldoet en dat het verkeer zich automatisch aan de maximum snelheid houdt. De kwetsbare weggebruikers op de stroomwegen moeten fysiek gescheiden worden van het autoverkeer. Snelheidremmers bij voorkeur vermijden. Op de stroomwegen moet rekening gehouden worden met openbaar vervoer. De woonwegen kunnen naar wens worden ingevuld met dien verstande dat het verkeer niet omgeleid mag worden waardoor anderen hiervan hinder ondervinden.
Zowel de stroomwegen als de woonwegen moeten te allen tijde goed toegankelijk zijn voor de hulpdiensten.

Groenvoorziening en waterpartijen 

Momenteel ligt rond de wijk een groengordel bestaande uit de Hollandse hoeve, de Kattendijksedijk, en de geluidswal langs de Ringbaan. Deze structuur dient voortgezet te worden langs de Stelle, de Siemenwei, De Boomgaarden de Laagewei. Ook de bestaande groenvoorziening binnen de wijk dienen minimaal gehandhaafd te blijven. De waterpartijen moeten een structuur krijgen waardoor de waterkwaliteit verbetert. Het openbaar groen moet toegankelijk zijn voor sport en spel. Plaatsen waar nu verharding aanwezig is maar waar gelegenheid voor uitbreiding van de groenvoorziening mogelijk en wenselijk is, moeten als zodanig aan gemerkt worden

Recreatie en voorzieningen

Binnen de wijk moeten de aanwezige voorzieningen goed bereikbaar zijn voor de doelgroepen, ook als deze in Mannee gelegen zijn. Gestreefd wordt naar voorzieningen die afgestemd zijn op de inwoners van de wijk. Anderzijds mogen de voorzieningen niet tot overlast leiden. Bij voorzieningen valt te denken aan speelgelegenheden voor de jeugd, winkels, medische voorzieningen, openbare voorzieningen, ontmoetingsgelegenheden voor ouderen etc.

Parkeren

Het aantal parkeerplaatsen moet afgestemd worden op het aantal inwoners van de wijk. Parkeerplaatsen mogen niet gesitueerd worden op die locaties die het uitzicht vanuit de hoofdverblijven van de woningen belemmeren of langs de groengordels. Ook het parkeren van bedrijfsvoertuigen, groter dan een personenauto dient vermeden te worden.

Bedrijfsmatige activiteiten 

Bedrijfsmatige activiteiten in de wijk die overlast (kunnen) veroorzaken voor omwonenden dienen vermeden te worden.